List of Students of Civil Engineering Branch

Sl No.

Roll No.

Name of the Candidate

1

BAK/17/CV/001

MD SARIFUL ALAM

2

BAK/17/CV/002

JYOTISH BORO

3

BAK/17/CV/003

JONDEEP MAZUMDAR

4

BAK/17/CV/004

MANASH DAS

5

BAK/17/CV/005

IMDADUL HAQUE

6

BAK/17/CV/006

PARTHA PRATIM BARMAN

7

BAK/17/CV/007

BIKASH SARMA

8

BAK/17/CV/008

RAKESH SARMA

9

BAK/17/CV/009

JEKIBUR RAHMAN

10

BAK/17/CV/010

DHRUBAJIT SARMA

11

BAK/17/CV/011

SOURAV CHOUDHURY

12

BAK/17/CV/012

MRIDUL KARMAKAR

13

BAK/17/CV/013

SAMIN HASSAN

14

BAK/17/CV/014

JITUL BAYAN

15

BAK/17/CV/015

KOUSHIK DAS

16

BAK/17/CV/016

SHURAJIT KUMAR DAS

17

BAK/17/CV/017

HASANUL BARI

18

BAK/17/CV/018

PRANAB JYOTI TALUKDAR

19

BAK/17/CV/019

KARNABJYOTI NATH

20

BAK/17/CV/020

PREMJIT BARMAN

21

BAK/17/CV/021

KARISHMA BORAH

22

BAK/17/CV/022

DAVID SAIKIA

23

BAK/17/CV/

NABIN PRADHAN

24

BAK/17/CV/024

FIROZ RANJAN KONWAR

25

BAK/17/CV/025

SACHIN KUMAR GUPTA

26

BAK/17/CV/026

ABINASH BORUAH

27

BAK/17/CV/027

HIRAKJYOTI NATH

28

BAK/17/CV/028

ARPAN RABHA

29

BAK/17/CV/029

NIRMALI BASUMATARY

30

BAK/17/CV/030

MINAKSHI DEKA

31

BAK/17/CV/032

GITU BASUMATARY

32

BAK/17/CV/033

BINOY NARZARI

33

BAK/17/CV/034

MANISHA SARANIA

34

BAK/17/CV/035

KAUSHIK DAS

35

BAK/17/CV/036

HRISHIKESH TALUKDAR

36

BAK/17/CV/037

ABINASH DEKA

37

BAK/17/CV/038

BISHWADEV DAS

38

BAK/17/CV/039

SARIM RONGPI

39

BAK/17/CV/040

MINDARSON RONGHANG

40

BAK/17/CV/041

CHESONG RONGPHAR

41

BAK/17/CV/042

BABUL ISLAM

42

BAK/17/CV/043

GAURAV KALITA

43

BAK/17/CV/044

TREEN JESUS BARUAH

44

BAK/17/CV/045

IMRAN HUSSAIN

45

BAK/17/CV/046

MEHBUB AKHTER

46

BAK/17/CV/047

BIJAY DAS

47

BAK/17/CV/048

MANOJ KUMAR KALITA

48

BAK/17/CV/049

SHANKAR BARMAN

49

BAK/17/CV/050

MANJIL TALUKDAR

50

BAK/17/CV/051

MIR RIAZ UDDIN

51

BAK/17/CV/052

SUMAN DEKA

52

BAK/17/CV/053

SAFIQUL ISLAM KHAN

53

BAK/17/CV/054

CHANDAN TALUKDAR

54

BAK/17/CV/055

SUMIT DEY

55

BAK/17/CV/056

NAMRATA NEOG

56

BAK/17/CV/057

HIRAKJYOTI RAY

57

BAK/17/CV/058

BIKASH PATHAK

58

BAK/17/CV/059

NEELAM NATH

59

BAK/17/CV/060

DEBRANJAN KALITA